Regulament Concurs Outlet

REGULAMENT TOMBOLĂ FACEBOOK ȘI INSTAGRAM ,,CHOOSE YOUR BODY’’ OUTLET CALZEDONIA INTIMISSIMI TEZENIS

I. ORGANIZATOR TOMBOLĂ

FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L., cu sediul în București, B-dul Corneliu Coposu, nr. 3, bl. 101, sc. 4, et. 2, ap. 68, sector 3, e-mail: info@futuralenjerie.com, telefon 021 310 93 32 , înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7257/2010, având C.U.I. RO27230001, legal reprezentată prin dl. Lapolla Benito, în calitate de Administrator, denumită în continuare “Organizatorul”

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul va fi publicat pe perioada desfăşurării TOMBOLEI pe site-ul web www.lenjerieitalia.ro în rubrica Stiri secțiunea Outlet. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului și în Outletul Calzedonia Intimissimi Tezenis din Auchan Titan București. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica /completa şi / sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi / sau înceta desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare / completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului pe paginile de Facebook și Instagram.

II. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE

Tombola începe la ora 08:00:00, pe data de 29 ianuarie 2018 şi se încheie la ora 24:00 pe data de 4 februarie 2018.

Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook Outlet Calzedonia Intimissimi Tezenis Romania și pe pagina de Instagram Outlet Calzedonia Romania.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

Pot participa la Tombolă persoanele fizice cu vârsta de peste 14 (paisprezece) ani care au dat like și follow (,,Imi place’’ și ,,Urmărește’’) paginii de Facebook Outlet Calzedonia Intimissimi Tezenis Romania și paginii de Instagram Outlet Calzedonia Romania și care în perioada 29 ianuarie – 4 februarie 2018:

• Postează la imaginea de concurs un comentariu în care taguiește minim 2 prieteni de pe paginile de Facebook sau Instagram.

Participarea la tombolă a persoanelor având varsta sub 18 ani este condiționată de prezentarea acordului scris al părinților sau reprezentanților legali privind participarea la tombolă și primirea premiilor. Acordul se va prezenta la data ridicării premiilor.

Nu pot participa la Tombolă:

  • angajații organizatorului, soțul/soția sau rudele de gradul întâi ale acestora (părinți, copii);

  • persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate, precum și persoanele fizice sub vârsta de 14 ani.

IV. IMAGINE TOMBOLĂ FACEBOOK ȘI INSTAGRAM

V. PREMII

Premiile TOMBOLEI PE FACEBOOK ȘI INSTAGRAM ,,CHOOSE YOUR BODY’’ OUTLET CALZEDONIA INTIMISSIMI TEZENIS vor fi acordate prin tragere la sorți.

Se va organiza o singură extragere la sorți cu ajutorul aplicației puse la dispoziție de site – ul www.random.org dintre persoanele personele înscrise la tombolă pe pagina de Facebook Outlet Calzedonia Intimissimi Tezenis Romania și pe pagina de Instagram Outlet Calzedonia Romania. Se va acorda un singur premiu sub forma unui body marca Intimissimi în valoare maxima de 42 lei. Premiul va fi ridicat personal de catre câștigător din Outlet – ul Calzedonia Intimissimi Tezenis din Auchan Titan. Adresa magazinului este publicată pe paginile sociale și pe site-ul web.

O persoană poate posta o singură dată pe Facebook și Instagram și poate câștiga maxim 1 premiu în urma extragerii la sorți.

Premiul acordat nu pot fi înlocuit cu alt premiu și nici nu se poate acorda contravaloarea lui în bani. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul care nu va putea fi înmânat câștigătorului din motive independente de Organizator până la data de 31.07.2018, nu va mai fi datorat de Organizator, iar câștigătorul respectiv pierde drepturile rezultate din calitatea de câștigător.

Organizatorul va face public numele câștigătorului pe pagina de Facebook Outlet Calzedonia Intimissimi Tezenis Romania și pe pagina de Instagram Outlet Calzedonia Romania sau prin orice alte modalități agreate de Organizator pentru publicitate.

Ridicarea premiului de către câștigătorul validat se va putea face începând cu data de 05.02.2018 până pe data de 31.07.2018, în baza validării condițiilor din prezentul Regulament și completării documentelor necesare, în utlet – ul Calzedonia Intimissimi Tezenis din Auchan Titan.

VI. TAXE SI IMPOZITE

Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat, este în sarcina exclusivă a câștigătorului, cu excepția impozitului ce trebuie reținut la sursă conform prevederilor legale în vigoare, doar dacă acesta va fi datorat.

VII. TRAGERILE LA SORȚI

Tragerea la sorți, prin intermediul căreia se va declara câștigătorul, va avea loc Luni, 5 februarie 2018 ora 12:00 pe pagina de Facebook Outlet Calzedonia Intimissimi Tezenis Romania.

Tragerea la sorți va fi efectuată prin intermediul site – ului www.random.org de către reprezentanții Organizatorului. La finalizarea procesului de tragere la sorți urmând a se întocmi un proces verbal de desemnare a câștigătorului.

La tragerea la sorți vor participa toate înscrierile valabil efectuate.

VIII. CONDIȚII DE VALABILITATE A ÎNSCRIERILOR. ANULAREA ÎNSCRIERILOR

Înscrierea este valabilă dacă:

  • a fost efectuată în perioada de desfășurare a Tombolei;

Tombola începe la ora 08:00:00, pe data de 29 ianuarie 2018 şi se încheie la ora 24:00 pe data de 04 februarie 2018.

  • persoana înscrisă a dat like și follow (,,Imi place’’ și ,,Urmărește’’) paginii de Facebook Outlet Calzedonia Intimissimi Tezenis Romania și paginii de Instagram Outlet Calzedonia Romania;

  • persoana înscrisă a postat la imaginea de concurs un comentariu în care a taguit minim 2 prieteni de pe paginile de Facebook sau Instagram.

IX. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

Organizatorul se obligă să contacteze câștigătorii prin intermediul unui mesaj trimis pe pagina de Facebook sau Instagram de pe care s-a efectuat înscrierea în cursul zilei de 05 februarie 2018 (Luni) în intervalul orar 10:00 – 17:30.

Câștigătorii trebuie să răspundă în termen de 72 de ore de la data contactării printr-un mesaj transmis pe pagina de Facebook Outlet Calzedonia Intimissimi Tezenis Romania sau pe pagina de Instagram Outlet Calzedonia Romania, care să conțină confirmarea acceptării premiului, numele și prenumele, numărul de telefon și opțional adresa de e-mail.

Organizatorul va face public numele câștigătorului pe pagina de Facebook Outlet Calzedonia Intimissimi Tezenis Romania și pe pagina de Instagram Outlet Calzedonia Romania.

Pentru identificarea și ridicarea/intrarea în posesia premiului, câștigătorul desemnat va:

– prezenta Organizatorului un document de identitate: pașaport, buletin de identitate sau carte de identitate;

Câștigătorul va intra în posesia premiului, doar după ce va semna un proces verbal de predare-primire al premiului cu Organizatorul TOMBOLEI.

Câștigătorul va fi invalidat dacă nu răspunda în termen de 72 de ore de la data contactării printr-un mesaj transmis pe pagina de Facebook Outlet Calzedonia Intimissimi Tezenis Romania sau pe pagina de Instagram Outlet Calzedonia Romania sau mesajele trimise nu conțin datele solicitate.

X. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR CONFORM LEGII 677/2001

Prezentul Regulament de participare, Anexele sale și eventualele Acte Adiționale vor fi publicate pe site-ul www.lenjerieitalia.ro în rubrica Stiri secțiunea Outlet.

Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Futura Lenjerie 2010 S.R.L., în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu caracter personal ale participanților (inclusiv cele furnizate la momentul acordării premiilor), în scopuri de reclamă și publicitate, această prelucrare fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal la numărul 16006.

Prin participarea la prezenta Tombolă, participanții sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform Legii 677/2001, participanții au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator.

Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor putând, după caz, solicita rectificarea, reactualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte.

În condițiile de mai sus participanții pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

De asemenea, participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

În vederea exercitării drepturilor menționate la paragrafele de mai sus, participanții vor adresa o cerere scrisă, datată și semnată, adresată FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L. la adresa de e-mail: info@futuralenjerie.com sau la sediul social al Organizatorului din București, B-dul Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101, sc. 4, et. 2, ap. 68, sector 3.

Prin acceptarea premiului câștigat, câștigătorul este de acord ca numele, datele sale de identificare și de contact sau fotografia sa, să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizator în materiale tipărite, audio sau video fără ca acesta (câștigătorul) să emită pretenții financiare împotriva organizatorului pentru realizarea acestor operațiuni.

XI. CONTESTAȚII

Cererea scrisă, expresă și motivată, a participanților la prezenta Tombolă, în vederea sesizării organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie transmisă la adresa de e-mail: info@futuralenjerie.com sau la sediul social al Organizatorului din București, B-dul Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101, sc. 4, et. 2, ap. 68, sector 3, până pe data de 31.03.2017, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită.

Reclamațiile transmise vor fi soluționate în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii.

XII. ÎNCETAREA TOMBOLEl

Prezentele Tombole pot înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentele Tombole.

XIII. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta acțiune se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

XIV. ALTE DISPOZIȚII

Orice modificare / completare a prezentului Regulament se face în scris, în baza unui Act Adițional.

Prezentul Regulament a fost încheiat în 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.

FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L.

Like pe Facebook