Imagine Calzedonia Ploiesti

Regulament Tombola Calzedonia

Regulament Tombola Calzedonia

REGULAMENT TOMBOLA CRACIUN

CALZEDONIA PLOIESTI

I. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

S.C. FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101, sc. 4, et. 2, ap. 68, sector 3, e-mail: info@futuralenjerie.com, Tel: 021 310 93 32 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7257/2010, avand C.U.I. RO27230001si cont IBAN BACX0000000523845001, deschis la Unicredit Bank, legal reprezentata prin dl. Lapolla Benito, in calitate de Administrator, denumita in continuare “Organizatorul”

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul va fi publicat pe perioada desfasurarii TOMBOLEI pe pagina de Facebook: @calzedoniaromania si pe site web: www.lenjerieitalia.ro. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului si in magazinul Calzedonia Ploiesti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica /completa si / sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare / completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului.

II. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE

Tombola se va desfasura in perioada 18.12.2017 ora 10:00 – 24.12.2017 ora 20:00, in magazinul Calzedonia din Ploiesti, Prahova, str. Calomfirescu nr. 2, Centrul Comercial Afi Ploiesti.

Lista completa cu magazinele participante, locatiile acestora, datele de contact, orarul de functionare, datele extragerilor sunt enumerate in anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

Pot participa la Tombola persoanele fizice, cu varsta de peste 14 (paisprezece) ani, care achizitioneaza produse din magazinul Calzedonia Ploiesti.

Participarea la tombola a persoanelor avand varsta sub 18 ani este conditionata de prezentarea acordului scris al parintilor sau reprezentantilor legali privind participarea la tombola si primirea premiilor. Acordul se va prezenta la data ridicarii premiilor.

Nu pot participa la Tombola:

  • angajatii organizatorului, sotul/sotia sau rudele de gradul intai ale acestora(parinti, copii),

  • persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate, precum si persoanele fizice sub varsta de 14 ani.

IV. MODALITATI DE PARTICIPARE

La achizitionarea de produse din magazinul Calzedonia Ploiesti, fiecare client, va primi la casa de marcat, cate un talon de concurs.

Participantii vor completa pe talon, in rubricile existente, datele personale de identificare (respectiv nume, prenume, CNP, adresa e-mail si numarul de telefon), si vor introduce talonul in urna special amenajata si inscriptionata ca atare, amplasata in magazin.

V. PREMII

Premiile Tombolei Calzedonia vor fi acordate prin tragere la sorti.

Zilnic, in magazinul Calzedonia Ploiesti, se va acorda un premiu in valoare nominala de 100 lei.

Valoarea totala a premiilor acordate pe intreaga durata de desfasurare a tombolei este de 700 lei.

Pentru identificare si ridicarea / intrarea in posesia premiilor, castigatorii desemnati vor prezenta Organizatorului un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

Castigatorul va intra in posesia premiului, doar dupa ce va semna un proces verbal de predare-primire al premiului si dispozitie de plata cu Organizatorul Tombolei.

In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiile care nu vor putea fi inmanate castigatorilor din motive independente de Organizator pana la data de 31.12.2017, nu vor mai fi datorate de Organizator, iar castigatorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de castigator.

Organizatorul se obliga sa contacteze castigatorii telefonic, pana la extragerea urmatoare, la numarul de telefon comunicat de catre acestia la momentul completarii Talonului de participare.

VI. TAXE SI IMPOZITE

Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat, este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce trebuie retinut la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acesta va fi datorat.

VII. TRAGEREA LA SORTI

Tragerile la sorti, prin intermediul carora se vor declara castigatorii, vor avea loc zilnic, incepand cu a doua zi de concurs pentru ziua precedenta, in intervalul orar 12:00 – 13:00. Exceptie, extragerea aferenta zilei de 24.12.2017, care va avea loc Luni 25.12.2017, in intervalul orar 16:00 – 17:00.

Tragerea la sorti va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) membri, respectiv un client ales aleatoriu si doi reprezentanti ai organizatorului, in acest sens urmand a se intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor.

La tragerea la sorti vor participa toate taloanele participante depuse in urna, pana la data extragerii. Taloanele necastigatoare in cadrul primelor extrageri, vor ramane in urna si vor participa la extragerile urmatoare.

VIII. Conditii de valabilitate a taloanelor de participare. Anularea taloanelor

Sunt valabile doar taloanele corect completate, depuse in urna amplasata in magazinul Calzedonia Ploiesti, in perioada 18.12.2017 – 24.12.2017.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru taloanele insuficient, ilizibil sau incorect (in sensul neconcordantei cu datele din actul de identitate) completate sau depuse in alte locatii decat locatia inscrisa pe ele, acestea fiind considerate nule de drept.

In situatia in care s-a gresit completarea talonului, inainte de depunerea acestuia in urna, acesta nu se poate inlocui.

IX. Conditii de validare a castigatorilor

In cazul in care castigatorul nu raspunde la nici unul din telefoane sau datele declarate de catre acesta la momentul completarii talonului de participare nu se confirma cu actul de identitate, castigatorul este invalidat.

X. Informarea participantilor, conform legii 677/2001

Prezentul Regulament de participare este disponibil in magazinul Calzedonia din Centrul Comercial Afi Ploiesti, pe site-ul www.lenjerieitalia.ro si pe paginile sociale.

Participarea la campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

S.C. Futura Lenjerie 2010 S.R.L., in calitate de operator autorizat, prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor (inclusiv cele furnizate la momentul acordarii premiilor), in scopuri de reclama si publicitate, aceasta prelucrare fiind inscrisa în registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la numărul 16006.

Prin participarea la prezenta Tombola, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a Organizatorului, acestea putand fi folosite pentru activitatile de marketing ale acestuia cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform Legii 677/2001, participantii au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator.

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea, reactualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte.

In conditiile de mai sus participantii pot, totodată, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care îi vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.

De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit şi fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

In vederea exercitarii drepturilor mentionate la paragrafele de mai sus, participantii vor adresa o cerere scrisa, datata si semnată, adresata S.C. FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L. la adresa de email info@futuralenjerie.com sau la urmatoarea adresa: Bucuresti, B-dul Magheru 32 – 34, sector 1.

Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul este de acord ca numele, datele sale de identificare sau fotografia sa, sa poata fi facute publice si folosite în scopuri publicitare de catre organizator in materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare impotriva organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni.

XI. Contestatii

Cererea scrisa, expresa si motivata, a participantilor la prezenta Tombola, in vederea sesizarii organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament, trebuie depusa la sediul firmei din Bucuresti, Str. Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101, sc. 4, et. 2, ap. 68, sector 3, in termen de maxim 24 (douazecisipatru) de ore de la efectuarea extragerilor, orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept si neavenita.

Urmatoarele 48 (patruzecisiopt) de ore sunt destinate solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

XII. Taloanele necastigatoare

Toate taloanele participante la Tombola sunt si raman proprietatea societatii organizatoare, orice pretentie formulata in sensul restituirii talonului de participare fiind considerata nula de drept si neavenita.Taloanele care nu au fost desemnate ca si castigatoare in urma extragerilor vor fi depozitate separat, intr-un loc special amenajat in acest sens de catre organizator, si pastrate la dispozitia oricarei persoane interesate pentru o perioada de 30 de zile calendaristice dupa data ultimei extrageri, dupa care vor fi preluate in vederea prelucrarii datelor continute si crearii unei baze de date, care va fi utilizata de catre S.C. Futura Lenjerie 2010 S.R.L., exclusiv in scopul organizarii unor operatiuni de marketing si publicitate ulterioare.

XIII. Incetarea Tombolei

Prezenta Tombola poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Tombola.

XIV. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta actiune se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Prezentul Regulament a fost incheiat in 2 exemplare, fiecare cu valoare de original.

FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L.

ANEXA 1 LA REGULAMENTUL TOMBOLEI CALZEDONIA

_______________________

Magazin

Adresa

Telefon

Orar de functionare

Data si ora extragere

CALZEDONIA

Ploiesti, Str. Calomfirescu nr. 2 , Judet Prahova, Centrul Comercial Afi

0244 525 313

Luni – Joi 10:00 – 22:00

Vineri – Sambata: 10:00 – 23:00

Duminica: 10:00 – 20:00

Luni 25.12.2017: 14.00 – 22.00

19.12.2017 12.00-13.00

20.12.2017 12.00-13.00

21.12.2017 12.00-13.00

22.12.2017 12.00-13.00

23.12.2017 12.00-13.00

24.12.2017 12.00-13.00

25.12.2017 16.00-17.00

Like pe Facebook